مصاحبه استخدام در ایران با پارتی

[ad_1]

مصاحبه استخدام در ایران با پارتی

?۱: سلام حال شما چطوره؟
متقاضی:خوبم.

?فقط دایی جان سلام رسوند.

?رفتی خونه سلام ویژه بهشون برسون، از فردا هم بیا سرکار…

❗️مصاحبه استخدام بدون پارتی

⁉️سوال ها:

?۱.تو هواپیما نشستی ۳۰تا آجر داری یکیشو میندازی پایین چندتا دیگه داری؟
متقاضی:
۲۹تا
+درسته

?۲.خب ، چطور در سه حرکت یه فیلو تویخچال جا میدی؟
متقاضی:
اول در یخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو میذاریم
سوم دریخچالو میبندیم.
+درسته.

?۳:چهارحرکت برای گذاشتن یک زرافه رو تو یخچال بگو
متقاضی:
اول دریخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو از یخچال درمیاریم
سوم زرافه رو میذاریم
چهارم در یخچالو میبندیم.
+درسته.

?۴:سلطان جنگل کیه؟
متقاضی: شیر
+درسته.

?۵:خب شیر برای خودش جشن تولد گرفته همه حیوانات رو دعوت کرده، یکی نرفته ، کی نرفته؟
متقاضی:
زرافه نرفته چون تویخچاله
+درسته.

?۶:یه پیرزن میخواد از یه رودخونه کم عمق رد شه چطور ازمیان تمساح ها رد شه؟
متقاضی:
خیلی راحت رد میشه،چون تمساح ها رفتن جشن تولد شیر
+درسته.

?۷: پیره زنه در رودخانه افتاد مرد چرا مرد؟
متقاضی:
نمیدونم شاید غرق شد
+نه دیگه…
اون آجرکه از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش
متاسفانه شما رد شدین!

?متقاضی ??
?مسوول ??

[ad_2]

لینک منبع