مهلت ده روزه دولت برای شفافیت

[ad_1]


مهلت ده روزه دولت برای شفافیت

مهلت ده روزه دولت برای شفافیت

? قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 رسما ابلاغ شد، اما اجرای آن به تعویق افتاد و از جمله وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم اجرای این قانون بود. ماده 2 این قانون می گوید «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد».

? ما به عنوان ملت ایران ، خواهان #شفافیت درباره مفاد قرارداد نفتی میان ایران و توتال هستیم.

? انتظار است بر اساس ماده 7 و 8 این قانون، حداکثر ظرف 10روز این اطلاعات منتشر گردد.

?پی نوشت:
مواد مورد اشاره از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چنین است:

?ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

?ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

?ماده8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مهلت ده روزه دولت برای شفافیتمهلت ده روزه دولت برای شفافیت


دولتشفافیت

[ad_2]

لینک منبع